Mukiriya, hamagara kuri 0783734945 tukwamamarize ibikorwa

INKURU ZIGEZWEHO

AMAFUNGURO: Hagati y’imboga, inyama n’amata ni ikihe cyiza ku muntu? Ubushakashatsi ku bana b’impangaYanditswe na MUNYENTWALI Jerome Yasomwe na

Hashize imyaka 10, abantu b’impanga Hugo na Ross Turner bakora siporo mu buryo biyumvamo ukwabo. Hugo avuga ko umwanya munini mu byo bakora, bawumara bategura umubiri kubera ko ari impanga bashobora kugereranya inzira nyinshi n’ibyo barya hanyuma bakamenya ibimeze neza kuri bo.

Ni muri iyo nzira abo bavukanyi bafashe ingingo yo kugerageza ubwoko bw’imfungurwa zobamerera neza canke nabi: gufungura ivyamuka ku bikoko ntivyozana ubudasa muvyo bakora?

Ayo mahasa yaritabiriye n’ivyigwa binyuranye vyagizwe n’abahinga bo mu gisata c’ubushakashatsi ca Gemini co muri King’s College i Londres mu Bwongereza.

Tim Spector, umwigisha wa kaminuza asigura ati: "Dushaka gukoresha ubwo buryo bw’amahasa, basangiye vyose, kugira turabe inkurikizi y’ingaburo no kwinonora imitsi, n’ingene abo bantu bagira ingaruka zitandukanye kuri izo mfungurwa."

Mu kiringo c’indwi 12, abo bavukanyi babiri baratandukanijwe: Hugo atangura kurya imboga mu gihe Ross na we yabandanije kurya inyama anywa n’amata.

Bose uko ari babiri bahawe imfungurwa zitanga inguvu zingana buri musi kandi bagira imyimenyerezo imwe y’inguvu muri ico kiringo cose.

Ubudasa
Hugo yemeza ko vyamugoye kumenyera izo mfungurwa nshasha.

Yagize ati::"Mu ndwi za mbere, narashatse cane inyama, amata n’iforomaji. Ivyo narya vyari birimwo ahanini ivyamwa n’imboga."

Yemera kandi ko "Ku rundi ruhande sinafungura ingaburo yikwiye, bisigura ko urugero rwa ’glycemie’ rutahindutse kandi numva mpaze umusi wose."

Yongeyeko ati: "Nasa kandi n’umuntu afise inguvu nyinshi."

Ross we avuga ko yagumye agwa avyuka.

Avuga ati:"Hari igihe nagira inguvu nyinshi n’ikindi gihe nagira uburuhe budahera."

Prof Spector avuga ko ubwo bushakashatsi bushobora gutuma umuntu ategera ingene umubiri ukoresha imfungurwa n’ingene ingaruka zitandukana ku muntu n’uwundi, n’aho boba ari amahasa.

Ubwo budasa mbere bwaragaraaye no ku yandi mahasa, mu vyigwa vyakozwe n’uwo mushakashatsi n’abo bakorana bo kuri King’s College.

Prof. Spector agira ati: "Twibaza ko hari ikintu kitajanye n’imero cagize uruhara muri ivyo batoye."

Nk’uko ibiharuro vya Spector bivyerekana, amahasa afise ibintu bisa ku gitigiri kiri hagati ya 25 na 30% mu dukoko turi mu mara. Nkeka rero ari co gituma ingaruka zidasa kuri bo ku mfungurwa zitandukanye.

Ni gute mu mara hatoba ikibazo
Spector aradondagura inzira utegerezwa gufata mu kugumana uburinganire bw’udukoko duto duto mu mubiri no gutuma mu mara habamwo udukoko dutandukanye.

Ahanura ati: "Ubwa mbere n’ukurya ivyatsi 30 ku ndwi."

Ivyo bingana n’imboga canke ivyamwa bike buri musi.

Asigura ati: "Ubwa kabiri, ni ngombwa guhitamwo ibiterwa birimwo ’polyphénols’, ibintu bitanga amarangi agaragara n’icanga (gout) ry’ibintu birura ku biribwa bimwe bimwe."

Intambwe igira gatatu itangwa na Spector n’ugufungura indya zirimwo udukoko duto duto "probiotiques".

N’ubwoko bw’indya zirimwo udukoko duto duto dushobora kuba mu mara tukanafasha mu buringanire bw’ibiba mu nda.

Izo "Probiotiques" ubu zihari ni Yaourt isanzwe, kefir na kombucha.

Uyo mwigisha wa kaminuza yongerako ko " ubwa nyuma, ni ngombwa kureka ibifungurwa bihinguwe cane."

Ibihinguwe cane biri mu mugwi urimwo imfungurwa zihinguye harimwo ibintu vyo mu mahinguriro vyatakaje akanovera, irangi n’icanga kama.

Kuri urwo rutonde harimwo biscuits, isosi yo mu mahinguriro hamwe n’inzoga.

Ivyavuyemwo n’icigwa
Ross yasanze ko kuba mwenewabo yarashoboye kurya imboga gusa mu kiringo c’indwi 12 vyamuhaye icigwa gikomeye.

Avuga ati: "Narashobora kubona indya nafungura uko zingana zihinguye, ivyo vyaciye binyugurura amaso kuri ico kibazo."

Prof. Spector yarerekanye ko kurya imboga bidasigura ko ari ingaburo yikwiye.

Avuga ati: "Ica ngombwa, ni akaranga k’imfungurwa, si kuba ufise canke udafise inyama mw’isahani yawe."

Asigura ati:"Abantu benshi batarya inyama bashobora kurya izindi ndya nyinsi zihinguye."

Inyuma y’indwi 12, ibipimo vya Hugo na Ross vyerekanye ko bidatandukanye cane, n’aho bari bafunguye ibintu bitandukanye.

Basanze mbere hari n’ivyo bungutse ku bintu bimwe bimwe vy’amagara yabo, nk’urugero rwa Cholesterol, ibinure canke ubudahangarwa ku ngwara y’igisukari ku bakuze.

Ariko, ivyo ntivyoca vyemezwa ku bantu bose kuko bo n’abanonotsi karuhariwe, basanzwe bagira imyimenyerezo, barya imfungurwa zipimye neza, aho guhindura gato gusa bishobora gusigura ukwongerekana canke ukugabanuka kw’ibikorwa vyo kwinonora imitsi.

Ku bandu basanzwe nkatwe, Spector avuga ko kwitaho guhindura imfungurwa no kurondera ingaburo zikwije ibisabwa, bifitiye akamaro amara yacu, bishobora gufasha kugabanya uburuhe, inzara n’ibiro.

Ariko impera n’imperuka, ico ubwo bushakashatsi bwakozwe kuri ayo mahasa bwaje gushimangira, n’uko ata ngaburo yikwiye ikora kumwe kuri bose, n’aho boba ari abantu basa muri vyose.

Kandi n’ayo mahasa ubwayo baravyiboneye muri ico cigwa camaze indwi 12.

Hugo ahanura ati: "Narashoboye guhindura buke buke ingaburo. Ubu, ngerageza gushira ubwoko bwinshi bw’indya kw’isahani, no kubirya ntarengeje urugero. Urufunguruzo ni kubifata ku rugero rumwe."

Ross na we ati: "Umuntu niyababwira ko ingaburo kanaka izobatuma mumera uku canke kuriya, muramwibazako ikibazo. Birakenewe kuvyigeragereza, kubikora nko gufyina hanyuma urabe ibikunda kuri wewe."

Src:BBC
ANDI MAKURU YIHUTIRWA WAYUMVA HANO

Inkuru Byerekeranye Wakunda


Tanga Igitekerezo

Twibire !
Igitekerezo Cyawe

KWAMAMAZA

Video NSHYA

UBUBIKO